Struktura ERP rešenja

ERP softverski paketi sačinjeni su od kolekcije manjih programa koji rade u jedinstvenom korisničkom okruženju, a grupisani su prema oblastima- modulima. Svaki modul obuhvata skup funkcionalnosti, a to mogu da budu: Nabavka, Prodaja, Usluge, Proizvodnja, Ulazna knjiga, Glavna knjiga, Blagajna, Kadrovska evidencija, Plate… Koliko modula poseduje ERP, kako se oni zovu i od čega se sve sastoje zavisi od proizvođača. Neki od njih u startu nude celovita rešenja- pakete modula, što nije bez osnova jer je teško izgraditi rešenje gde kombinujete module različitih proizvođača. Module posmatrajte više kao funkcionalne celine koje imaju za cilj da obezbede jasnu podelu rada i kontrolu pristupa.

Kada govorimo o ERP-u često se koristi termin rešenje. Razlog za ovo je činjenica da je ERP softver sa mnoštvom funkcionalnosti, a parametrizacijom i prilagođavanjem kreira se rešenje u skladu sa potrebama korisnika. Posledično, isti ERP softver može da izgleda drugačije kod različitih klijenata: da sadrži drugačije maske i izveštaje… Koliko će proizvođač i tim za implementaciju da ispunjavaju želje korisnika zavisi od objektivnih faktora (Da li postoji razvojni tim u zemlji? Da li firma uvođača radi razvoj?) i subjektivnih faktora (Kakva je poslovna politika uvođača?). Najbolje rešenje nalazi se negde u sredini, jer što se više ERP razvija „u širinu“ to ga je kasnije teže održavati.

ERP rešenja su zasnovana na mnoštvu dokumenata koji se koriste u poslovnim procesima. Na primer, u procesu nabavke, to mogu da budu: Zahtev za nabavku, Ponuda dobavljača, Narudžbenica, Ugovor, Prijemnica, Reklamacija… Svaki od dokumenata poseduje status (otvoren, potvrđen, knjižen itd.) koji govori u kojoj fazi životnog ciklusa se on nalazi. Dokumenti mogu imati više varijanti, a može se koristiti jedan ili više dokumenata, u zavisnosti od specifičnosti poslovnog procesa.

Pored dokumenata, važan činilac ERP-a su šifarnici. Svaki šifarnik čini jedna, a ponekad i više povezanih tabela u bazi podataka. To mogu da budu: Artikli, Partneri, Lica, Zaposleni, Organizacione jedinice, Mesta troška, Profitni centri…  Bogatstvo ERP-a prepoznaćete po raznovrsnosti i broju opcija koji nude njegovi šifarnici. Praksa proizvođača je da, svakom novom implementacijom, stiče dodatna znanja i ugrađuje ih u poslovni softver. Što je više referenci kod uspešnih kompanija veće su šanse da i ERP nudi više funkcionalnosti. Naravno, ovo važi ukoliko je implementacija obuhvatila većinu poslovnih funkcija klijenta, a timovi za uvođenje i razvoj su uspeli da prepoznaju, reši poslovne probleme i ugrade ih u rešenje.